Yderligere oplysninger

Advokatfirmaets bistand ydes i overensstemmelse med gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet.

Det fremgår bl.a. af reglerne, at klienten skal informeres om følgende:

at jeg John Kessler er beskikket som advokat af Justitsministeriet,

at jeg er medlem af Advokatsamfundet,

at jeg har tegnet ansvarsforsikring og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos CNA Insurance Co. Limited, Hammerensgade 6, 1267 København under police nr. DKFL 10203125.

Advokatfirmaet er underlagt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Det betyder at jeg ved sagens oprettelse har pligt til at indhente identitetsoplysninger på klienten, og opbevare disse oplysninger i minimum 5 år efter sagens afslutning.

Advokatfirmaet er underlagt Retsplejelovens regler om god advokatskik jfr. Retsplejelovens § 126 og de regler, Advokatsamfundet har udstedt med hjemmel i Retsplejelovens § 127 om betroede midler (klientkonti) samt Advokatsamfundets advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelsen af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Enhver oplysning, som advokatfirmaet modtager i forbindelse med en sag, behandles uden tidsbegrænsning som fortrolig.

Advokatfirmaet opbevarer alle dokumenter i mindst 5 år efter sagens afslutning.