Persondataoplysninger

Advokatfirmaet  behandler dine persondata efter følgende principper

 

FORTROLIGT

Alle persondata bliver betragtet som fortrolig information. Advokatfirmaet garanterer fortrolighed da alle persondata er fortrolige.

LOVLIGT OG RIMELIGT

Advokatfirmaet  behandler persondata på lovlig og rimelig vis og i overensstemmelse med dine rettigheder.

TIDSBEGRÆNSET

Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som de blev indsamlet og behandlet for. Advokatfirmaet har procedurer og politikker, der sikrer, at persondata bliver slettet på korrekt vis.

FORMÅLSAFGRÆNSET

Advokatfirmaet indsamler og modtager kun persondata for specifikke, eksplicitte og legale formål. Og persondata vil udelukkende blive brugt til de formål, som de oprindeligt blev samlet ind for.

KORREKT

Persondata, som Advokatfirmaet behandler, skal være korrekte og hvor det er nødvendigt, være holdt opdateret.

DATAMINIMERET

Alle persondata skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i relation til de formål, som de er indsamlet til.

TRANSPARENT

Når Advokatfirmaet indsamler persondata fra dig eller andre kilder, sikrer jeg at du som datasubjekt  får den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information om, hvilke persondata Advokatfirmaet indsamler om dig.

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Denne redegørelse giver jeg til mine klienter, parter, vidner m.v., som jeg har oplysninger om i forbindelse med min behandling af sager for mine klienter.

I forbindelse med udførelsen af min opgave, indsamler og behandler jeg løbende personoplysninger om dig.

Advokatfirmaet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg modtager eller indsamler om dig.

Advokatfirmaet har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi  jeg  ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang i databeskyttelsesforordningens forstand.

Denne redegørelse giver information om:

Hvilke oplysninger om dig behandler jeg, og hvor får jeg dem fra?

Hvad bruger jeg oplysningerne til?

Har jeg lov til det?

Hvor længe opbevarer jeg personoplysningerne om dig?

Din ret til at tilbagekalde et samtykke, indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

Din ret til indsigelse

Mere information om dine rettigheder

Klage til Datatilsynet

 

HVILKE OPLYSNINGER OM DIG BEHANDLER JEG, OG HVOR FÅR JEG DEM FRA?

De oplysninger, som jeg behandler om dig, kan omfatte følgende kategorier:

Navn.

Adresse.

E-mail, telefon og andre kontaktdata.

Oplysninger om det forhold, som sagen eller opgaven handler om. Din bankkonto.

Økonomiske forhold. Arbejdsmæssige og sociale forhold. CPR nummer.

Eventuelle strafferetlige forhold.

 

Jeg modtager først og fremmest sådanne oplysninger om dig fra dig selv. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten.

Tilsvarende kan jeg modtage personoplysninger fra andre, der har kendskab til dine personlige forhold. Det kan for eksempel være din eventuelle tidligere advokat eller andre, som repræsenterer dig i forholdet til mig.

For mine klienter er det helt frivilligt, om de vil give mig oplysninger om sig selv. Jeg kan dog afvise at udføre en given opgave, såfremt du som klient vælger ikke at give mig de oplysninger, som jeg beder om.

Tilsvarende oplysninger kan jeg desuden modtage fra modparten(erne) eller fra andre, som jeg måtte komme i kontakt med under udførelsen af opgaven.

For andre end klienter gælder det, at jeg også modtager oplysninger til brug for behandling af mine sager, herunder fra min klient, fra samarbejdsparter, myndigheder eller lignende.

Jeg indhenter også selv løbende oplysninger om dine almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikrer jeg mig, at oplysningerne er opdaterede og korrekte. Nogle oplysninger indhenter jeg via betalte adgange til offentlige registre som cpr-registret. Jeg indhenter også oplysninger fra kreditoplysningfirmaet RKI.

Jeg kan således efter omstændighederne vælge selv at indhente oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.

Oplysningerne om dig vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt og i det omfang det er relevant for opgavens løsning eller for kundeforholdet – uanset hvorfra jeg modtager dem.

HVAD BRUGER JEG OPLYSNINGERNE TIL?

De oplysninger, som jeg behandler om dig, er underlagt min pligt til tavshed og diskretion. Jeg vil registrere og bruge personoplysningerne om dig med det formål at identificere dig entydigt som min klient, part, modpart, vidne, skønsmand, ansat hos en klient eller modpart, dommer (herunder voldgift), revisor, landinspektør, kommunalt ansat, statslig ansat og med henblik på at løse den opgave, som min klient har anmodet om min bistand til. Klienter og samarbejdspartneres bankkonto vil jeg registrere med henblik på at kunne afregne et evt. mellemværende i dit favør.

Derudover kan jeg være pålagt at behandle oplysningerne om dig i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering eller anden lovregulering. Jeg vil kun registrere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre den opgave, som jeg er anmodet om bistand til, eller hvis det er oplysninger, som du selv har givet til mig eller til min repræsentant.

Når jeg indhenter oplysninger om CPR-nummer og om almindelige stamdata er det med det formål at kunne identificere og lokalisere dig sikkert. Jeg anvender ikke personoplysningerne om dig til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Jeg vil anvende de registrerede personoplysninger om dig, såfremt det mod forventning måtte blive nødvendigt at inddrive mit økonomiske tilgodehavende hos dig.

Under sagens behandling kan det blive aktuelt at jeg videregiver eller overlader personoplysninger om dig til;

Modparten eller dennes repræsentant. Domstolene. Advokater eller andre, der måtte møde på mine vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten. Vognmand, låsesmed, andre håndværkere, translatører eller andre, hvis servicesydelser er påkrævet under sagens behandling.

En debitors udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehaven de til fordel for dig.

Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv til fordel for dig. Offentlige myndigheder.

Dataverificeringsbureauer. Kreditoplysningsbureauer.

Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre du selv flytter til udlandet eller det er nødvendigt af hensyn til opgavens udførelse.

HAR JEG LOV TIL DET?

Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger sker først og fremmest på baggrund af Advokatfirmaets kontrakt med klienten og/eller retten, for at opfylde en retlig forpligtelse til at kunne opfylde Advokatfirmaets opgaver overfor domstolene (se nedenfor) eller som er nødvendig for at forfølge en legitim interesse (se nedenfor) og med henblik på at udføre den opgave, som jeg er blevet bedt om Advokatfirmaets bistand til, jf, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra b, c og d og hjemmelsreglen i artikel 9, stk. 2, litra f).

Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger vil desuden kunne ske på baggrund af reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og med støtte i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra g. Tilsvarende vil gælde på grundlag af andre lovfæstede forpligtelser, som jeg er eller måtte blive underlagt.

Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger vil endvidere kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra f og reglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f). Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, vil være  Advokatfirmaets interesse i at kunne identificere dig entydigt, for eksempel i forbindelse med (men ikke afgrænset til) eventuel inddrivelse af et økonomisk mellemværende eller varetagelse af Advokatfirmaets egen interesse i tilfælde af evt. klage- eller erstatningssager.

Advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, retsplejeloven og anden lovgivning, der regulerer eller fastsætter rammer for Advokatfirmaets udførelse af den pålagte opgave.

HVOR LÆNGE OPBEVARER JEG PERSONOPLYSNINGERNE OM DIG?

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe jeg vil opbevare dine personoplysninger. Som hovedregel opbevarer jeg personoplysninger om dig i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4.

Når jeg skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, vil jeg lægge vægt på, om opgaven med sikkerhed er endeligt afsluttet, om der er opstået uenighed vedrørende opgavens løsning, og hvor længe jeg risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 10-års dagen.

DIN RET TIL AT TILBAGEKALDE ET SAMTYKKE, INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG DATAPORTABILITET.

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Advokatfirmaets behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Det kan du bedst gøre med e-mail til:  advokatkessler@outlook.dk eller med almindelig post til kontoret.

Jeg anbefaler, at du kontakter mig skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

RET TIL AT TILBAGEKALDE ET SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke til Advokatfirmaets behandling af personoplysninger om dig. Det vil dog være undtagelsen, at Advokatfirmaets behandling af personoplysninger om dig sker på baggrund af et samtykke. Tilbagekaldelse af et evt. samtykke vil som udgangspunkt indebære, at jeg må ophøre med at bistå eller repræsentere dig som klient. Bemærk, at jeg fortsat vil behandle personoplysninger om dig, i det omfang dette har hjemmel i persondataforordningen og/eller dansk ret uanset din tilbagekaldelse af et samtykke.

RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING (RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Advokatfirmaets almindelige generelle sletning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig   til en anden uden hindring. Dette forudsætter dog, at Advokatfirmaets behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os de personoplysninger, som jeg behandler.

DIN RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte mig. Du kan se min adresse på denne side. Jeg anbefaler, at du kontakter mig skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

MERE INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledningerdatabeskyttelsesforordningen.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på; www.datatilsynet.dk.